Quy định về khiếu nại bồi thường

1. Điều kiện chấp nhận khiếu nại bưu gửi VN Express

– Thời hạn chấp nhận khiếu nại đối với bưu gửi VN Express là 6 tháng kể từ ngày sau ngày kết thúc chỉ tiêu thời gian toàn trình đã công bố.

– Chỉ chấp nhận khiếu nại tại những đại lý chính thức của VN Express.

– Chỉ chấp nhận khiếu nại sau khi kết thúc chỉ tiêu thời gian toàn trình là

2. Những trường hợp không thuộc trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ

- Trường hợp bất khả kháng vì thiên tai, dịch họa hoặc những tình huống bất ngờ vượt quá khả năng khắc phục của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

- Bưu gửi VN Express bị hư hỏng do người gửi gói bọc không đảm bảo nội dung bên trong.

- Bưu gửi VN Express bị phát nhầm do lỗi của người gửi.

- Bưu gửi VN Express có vật phẩm, hàng hoá bị huỷ hoại do đặc tính tự nhiên.

- Bưu gửi VN Express có vật phẩm hàng hoá vi phạm quy định về hàng cấm gửi, gửi có điều kiện của Nhà nước, bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc bị huỷ theo quy định của pháp luật.

- Bưu gửi VN Express gửi đi quốc tế bị thu giữ theo luật lệ của nước nhận..

- Phần giá trị khai man/khai vượt quá giá trị thực tế của bưu gửi VN Express khai giá .

- Bưu gửi VN Express khiếu nại quá thời hạn quy định.

- Đối với bưu gửi VN Express quốc tế có nội dung là vật phẩm hàng hoá, doanh nghiệp không phải chịu trách nhiệm đối với việc khai Hải quan của người gửi hoặc người nhận và những quyết định xử lý của Hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không phải bồi thường những thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất, suy suyển, hư hỏng bưu gửi VN Express gây nên.

3. Nguyên tắc bồi thường

-Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất do lỗi của doanh nghiệp gây ra cho người có quyền thụ hưởng

-Tiền bồi thường được trả bằng tiền Việt Nam.

-Tiền bồi thường được trả cho người gửi hoặc người được người gửi uỷ quyền nhận. Trường hợp người nhận đồng ý nhận bưu phẩm VN Express bị suy suyển hư hỏng thì người nhận được quyền nhận bồi thường .